GENERELLE BETINGELSER FOR NEXTORY AB'S ABONNEMENTSTJENESTE

Gældende fra og med den 28. marts 2019


1. Indledning

Disse generelle betingelser udgør en del af aftalen mellem Nextory AB ("Nextory") og dig, som har tegnet et abonnement på at kunne læse e-bøger og lytte til lydbøger, der indgår i Nextorys udvalg.

For at kunne tegne abonnement hos Nextory skal du være bosat i Danmark og være fyldt 18 år eller have samtykke fra din værge.

2. Tjenesten

Tjenesten gør det muligt for dig at læse de e-bøger og lytte til de lydbøger, som til enhver tid indgår i det abonnement, du har tegnet. Du har ubegrænset adgang til e-bøger og lydbøger, så længe dit abonnement er gyldigt, og du vælger selv, hvilke titler du vil læse eller lytte til. Hvis du tegner et familieabonnement, har de personer i din familie, der er omfattet af abonnementet, samme adgang til e-bøgerne og lydbøgerne.

Nextory gør titlerne tilgængelige for sine abonnenter i henhold til licensaftalen med indehaverne af rettighederne til titlerne. Nye titler tilføjes løbende, og det forekommer, at titler udgår af udvalget, når licensaftalerne med rettighedshaverne udløber. I Nextorys udvalg indgår der også ældre titler, der ikke længere er ophavsretligt beskyttet.

Bortset fra autoriseret abonnementsdeling som defineret nedenfor er din brugerkonto på virksomhedens hjemmeside personlig, og du er forpligtet til ikke at videregive dit brugernavn eller adgangskode til nogen og behandle dem på en så sikker måde, at ingen andre vil kunne finde ud af, hvad de er. If you share a tablet or smartphone with one or more other people who are not included in your subscription as a User, you should always be careful to log out after using the Service.

I tilfælde af manglende overholdelse af det førnævnte forbud kan din konto blive suspenderet, især i de tilfælde der henvises til i artikel 9.

Som en undtagelse, afhængigt af det tilbud, du har abonneret på, har du tilladelse til at dele dit abonnement med et begrænset antal brugere, der kan drage fordel af det samme antal samtidige forbindelser til tjenesten, som er fastsat i dit tilbud, hvis og kun hvis:

(i) Du i appen opretter en profil for hver bruger (inklusive dig selv), og

(ii) Hver bruger tilhører din familie og bor på samme hovedadresse som dig.

For at kunne bruge abonnementet kræves der adgang til en enhed (tablet eller smartphone), som er kompatibel med Nextorys teknologi, og som muliggør streaming og midlertidigt download af filer for at kunne læse e-bøger og lytte til lydbøger, samt en internetforbindelse. På nextory.dk findes der information om de tekniske krav til enheden. Disse krav ændres i takt med den teknologiske udvikling. Enheder til læsning af e-bøger og lytning til lydbøger, internetforbindelse og trafikgebyrer er ikke inkluderet i abonnementet.

Tjenesten leveres af Nextory. Hvis Nextory overdrager tjenesten til en anden, har Nextory også ret til at overdrage dit abonnement samt Nextorys rettigheder og forpligtelser i henhold til abonnementsaftalen med dig. Nextory er også berettiget til i andre tilfælde at overdrage eller pantsætte betalingsfordringer til tredjemand og at give underleverandører til opgave at levere dele af tjenesten.

3. Abonnementstyper

Nextory tilbyder forskellige abonnementstyper. De abonnementstyper, der tilbydes, varierer over tid.

På nextory.dk kan du finde oplysninger om de generelle abonnementstyper, som Nextory til enhver tid tilbyder. Derudover tilbyder Nextory undertiden særlige abonnementstyper, f.eks. ved tidsbegrænsede markedsføringskampagner eller ved samarbejde med virksomheder eller organisationer. I modsætning til de generelle abonnementstyper kan de specielle abonnementstyper være eksklusivt målrettet visse kategorier af personer, f.eks. udelukkende medlemmerne i en bestemt organisation.

Skriftlig information om de særlige betingelser, der gælder for et specifikt abonnement, gives, før du tegner abonnementet, og bekræftes med en e-mail til dig, efter at du har tegnet abonnementet.

De særlige betingelser for det specifikke abonnement udgør en del af aftalen mellem Nextory og dig og supplerer dermed disse generelle betingelser. Hvis de særlige betingelser for det specifikke abonnement afviger fra bestemmelserne i disse generelle betingelser, har de særlige betingelser forrang.

Medmindre andet angives i de specifikke betingelser for et abonnement, kan du selv vælge, hvilken abonnementstype du ønsker, og du kan når som helst skifte til en anden abonnementstype. Hvis du skifter til en abonnementstype til en højere pris, sker opgraderingen umiddelbart efter skiftet, men du betaler først den højere pris ved næste betalingsopkrævning. Hvis du skifter til en abonnementstype til en lavere pris, beholder du dit eksisterende abonnement i den periode, du allerede har betalt for, og det nye abonnement gælder fra og med den derpå følgende betalingsperiode.

Hvis du skifter til en abonnementstype til en lavere pris, kan konsekvensen blive, at du ikke længere har adgang til det samme udvalg af e-bøger og lydbøger som tidligere, og/eller at det eller de af dine familiemedlemmer, der ikke er omfattet af den nye abonnementstype, ikke længere har adgang til tjenesten.

Hvis du har en abonnementstype, der kun gælder én bruger, kan du ikke samtidigt læse e-bøger eller lytte til lydbøger fra flere enheder. Hvis du har en abonnementstype til flere brugere, og forudsat at de relevante bestemmelser i artikel 2 ovenfor overholdes, kan de andre brugere og du på samme tid tilgå indhold fra det antal enheder, der svarer til antallet af brugere, der er omfattet af abonnementet. Uanset abonnementstype kan du læse e-bøger og lytte til lydbøger fra forskellige enheder, så længe det ikke sker på samme tid.

4. Sådan tegner du abonnement

Du tegner abonnement ved at registrere en personlig konto ("Mitt konto") på nextory.dk. Du skal angive kontaktoplysninger og betalingsoplysninger, vælge adgangskode og abonnementstype og bekræfte, at du accepterer de særlige betingelser for abonnementet, disse generelle betingelser og Nextorys databeskyttelsespolitik. Du får adgang til tjenesten, så snart du har gennemført registreringen. Når du har gennemført registreringen, sender Nextory en bekræftelse på abonnementet og sine betingelser til den e-mailadresse, du har angivet.

5. Indledende prøveperiode

Hvis det abonnement, du har tegnet, inkluderer en indledende prøveperiode, har du mulighed for uden beregning at afprøve Nextorys tjeneste i en indledende periode fra det tidspunkt, hvor du tegnede abonnement hos Nextory. Hvis du har tegnet et familieabonnement, har de af dine familiemedlemmer, der er omfattet af abonnementet, også en tilsvarende mulighed.

Prøveperiodens længde fremgår af de særlige betingelser for abonnementet, og prøveperiodens sidste dag fremgår af den bekræftelse på abonnementet, som du får pr. e-mail, efter at du har registreret din personlige konto.

Hvis du ikke ønsker at fortsætte med dit abonnement efter prøveperioden, kan du opsige dit abonnement via din konto på nextory.dk senest den sidste dag i prøveperioden.

6. Fortrydelsesret

I overensstemmelse med forbrugeraftaleloven har du ret til at træde tilbage fra (fortryde) aftalen om abonnement på Nextorys tjeneste ved at give eller sende en meddelelse om dette til Nextory senest 14 dage efter aftalens indgåelse.

Fortrydelsesretten gælder også ved abonnementsskift, dvs. du har mulighed for at fortryde et skift til en anden abonnementstype ved at give eller sende en besked til Nextory om dette inden for 14 dage efter skiftet. Hvis du bruger fortrydelsesretten ved abonnementsskift, skifter dit abonnement tilbage til den tidligere type. Hvis du har betalt en højere pris for det nye abonnement, end du ville have gjort, hvis du havde beholdt det tidligere abonnement, og du fortryder skiftet inden for fortrydelsesfristen, beregner Nextory differencen ved næste betalingsdato.

Du accepterer, at fortrydelsesretten går tabt og ikke længere gælder, hvis du eller et familiemedlem, der er omfattet af et familieabonnement, i fortrydelsesperioden begynder at streame eller downloade e-bøger eller lydbøger, der omfattes af abonnementet.

Hvis du vil benytte fortrydelsesretten, kan du bruge standardformularen i bilag 3 til forbrugeraftaleloven. Du kan også meddele os, at du træder tilbage fra aftalen, via din konto på nextory.dk eller ved at kontakte kundeservice.

7. Dit abonnement

Hvis du hverken har opsagt dit abonnement før udløbet af prøveperioden (i det tilfælde, hvor abonnementet omfatter en indledende prøveperiode) eller er trådt tilbage fra aftalen inden for fortrydelsesfristen, løber abonnementet enten i den tidsbegrænsede periode, der fremgår af de særlige betingelser for abonnementet, eller – hvis dit abonnement ikke er tidsbegrænset – indtil videre, indtil abonnementet afsluttes i overensstemmelse med bestemmelserne om afslutning af abonnement nedenfor i disse generelle betingelser.

Prisen på abonnementet er angivet i de særlige bestemmelser for abonnementet og vil blive opkrævet forud for en periode på 30 dage ad gangen. Den første betalingsperiode løber således i 30 dage fra og med datoen for tegning af abonnementet eller – hvis der er inkluderet en prøveperiode – fra og med den første dag efter prøveperiodens udløb. Den anden betalingsperiode løber i de derpå følgende 30 dage osv. Oplysning om forfaldsdatoerne for kommende betalinger vises på din konto på nextory.dk. Ved betaling gennem indløsning af gavekort gælder i stedet for det ovenfor anførte, at abonnementet forudbetales for den periode, der fremgår af betingelserne for gavekortet.

Prisen på de forskellige abonnementstyper inklusive moms. Eventuelle gebyrer for datatrafik over internettet eller mobilnetværk er ikke inkluderet i prisen.

Nextory har ret til at ændre prisen på de forskellige abonnementstyper samt at introducere nye abonnementstyper eller ændre de eksisterende abonnementstyper. Nextory er forpligtet til at underrette dig om sådanne ændringer via e-mail til den e-mailadresse, der er registreret på din konto på nextory.dk, mindst 30 dage før de træder i kraft. Hvis du modsætter dig ændringerne, har du mulighed for at afslutte dit abonnement. Hvis du ikke afslutter dit abonnement, gælder ændringerne fra og med den dato, som Nextory har angivet i e-mailen.

8. Betaling

Du kan betale dit abonnement via en af de metoder, der angives på nextory.dk. Du skal registrere oplysninger, der muliggør betaling via en af disse metoder, når du registrerer din personlige konto på nextory.dk, og du skal efter behov selv opdatere oplysningerne, f.eks. hvis gyldighedsperioden for et kort, som du har registreret, udløber, eller hvis kortet spærres.

Du kan også betale abonnementet gennem indløsning af gavekort. Hvis du i så fald ønsker at fortsætte med abonnementet efter udløb af den periode, der er betalt med gavekortet, skal du indløse yderligere gavekort eller registrere oplysninger, der muliggør betaling via en af de betalingsmåder, der angives på nextory.dk. Hvis du indløser et gavekort for at betale for et eksisterende abonnement, bliver betalinger, der foretages via andre betalingsmåder, sat på pause i den periode, som gavekortet dækker.

Ved betaling med kort eller betalingsservice har du pligt til at sikre, at der findes tilstrækkelig dækning på den konto, som dit kort eller betalingsservice er tilknyttet, for at muliggøre betaling til Nextory på hver betalingsdato.

Hvis der ikke er tilstrækkelig dækning på din bankkonto, hvis gyldighedsperioden for dit kort er udløbet, hvis kortet er blevet spærret, eller hvis Nextory af andre årsager ikke kan modtage betaling fra dig på et på din konto på nextory.dk nærmere angivet betalingstidspunkt, har Nextory ret til at spærre dit abonnement.

Hvis Nextory spærrer dit abonnement, vil du blive underrettet herom via e-mail til den e-mailadresse, der er registreret på din konto på nextory.dk. Hvis du derefter straks gør det muligt for Nextory at modtage betaling, hæver Nextory spærringen og genaktiverer dit abonnement. Du kan finde flere oplysninger om, hvad du skal gøre for at få en spærring af dit abonnement ophævet, ved at logge på din konto på nextory.dk eller kontakte kundeservice.

Kvitteringer for dine betalinger gøres tilgængelige på din konto på nextory.dk, hvorfra du kan downloade og udskrive dem.

9. Begrænsninger

Din adgang til og brug af abonnementet er underlagt følgende begrænsninger, hvis overtrædelse betragtes som åbenlys misbrug af tjenesten:

 • Abonnementet tilbydes til din personlige ikke-kommercielle brug.
 • Du må ikke bruge abonnementet til nogen kommerciel brug eller annonce- eller reklamebrug.
 • Du må ikke sælge eller distribuere dit abonnement.
 • Du må ikke dele, låne eller udleje kopier af dit abonnement.
 • Du må ikke deaktivere eller omgå forvaltningen af digitale rettigheder (DRM) i forbindelse med noget indhold.
 • Du må ikke lave kopier af alle eller nogen dele af noget indhold.
 • Du må ikke bruge abonnementet til at fodre databaser, algoritmer, bots eller AI- og maskinlæringsydelser af nogen art.
 • Du må ikke lave en offentlig visning eller fremførelse af dit abonnement.
 • Du må ikke dele konti (brugernavne og adgangskoder), der giver adgang til dit abonnement.

Især vil enhver unormal brug af tjenesten sammenlignet med brugsstatistikken for tjenesten blive anset for at overtræde de førnævnte begrænsninger og udgøre en åbenlys misbrug af tjenesten. I tilfælde af overtrædelse af nogen af de førnævnte indskrænkninger eller begrænsninger, vil Nextory være berettiget til at suspendere tjenesten med øjeblikkelig virkning ved at informere dig via e-mail om den påståede overtrædelse. Hvis du inden for 72 timer ikke fremlægger bevis for, at der ikke er sket noge

Nextory har ret til at opsige dit abonnement med mindst en måneds varsel, hvis Nextory beslutter at ophøre med at levere tjenesten, eller hvis Nextory beslutter at ændre tjenesten eller kravene/betingelserne for levering af tjenesten i enhver væsentlig henseende.

Du kan når som helst afslutte et abonnement, der gælder indtil videre, ved at logge på din konto på nextory.dk og der afslutte abonnementet. Du kan også opsige dit abonnement ved at kontakte Nextory på en anden måde. Tidsbegrænsede abonnementer ophører automatisk ved udgangen af den aftalte abonnementsperiode.

10. Nextorys ret til at afslutte dit abonnement

Nextory har ret til at afslutte dit abonnement med øjeblikkelig virkning, hvis

 1. det ikke er muligt for Nextory at modtage betaling ved brug af de betalingsoplysninger, du har registreret på din personlige konto på nextory.dk;
 2. du eller et familiemedlem, der omfattes af dit abonnement, har overtrådt disse generelle betingelser i væsentlig grad; eller
 3. du eller et familiemedlem, der omfattes af dit abonnement, har krænket – eller har medvirket til, at en anden har krænket – Nextorys, Nextorys licensgiveres eller anden berørt tredjemands immaterielle rettigheder.

Ved afslutning af et abonnement i henhold til punkt (i) ovenfor kan du genaktivere dit tidligere abonnement, hvis du sørger for at registrere oplysninger, der muliggør betaling, og underretter Nextory om dette, før din konto slettes.

Hvis Nextory har rimelig grund til at mistænke, at de omstændigheder, der er anført i punkt (ii) eller (iii) ovenfor, gør sig gældende, har Nextory ret til at spærre dit abonnement, mens en undersøgelse af omstændighederne afventes. Du debiteres ikke nogen betaling i den tid, dit abonnement er spærret på grund af en sådan mistanke, og eventuelle forudbetalinger for det tidsrum, hvor dit abonnement er spærret, refunderes til dig, hvis mistanken ikke kan verificeres.

Nextory har ret til under iagttagelse af mindst tre måneders opsigelsesfrist at afslutte dit abonnement, hvis Nextory beslutter sig for at ophøre med at levere tjenesten, eller hvis Nextory beslutter sig for at ændre tjenesten eller sine betingelser for levering af tjenesten i væsentligt omfang.

Meddelelse om afslutning af dit abonnement sendes til den e-mailadresse, som du har registreret på din personlige konto på nextory.dk.

11. Tilgængelighed, afbrydelser og fejl

Nextorys tjeneste er normalt tilgængelig 24 timer i døgnet, syv dage om ugen. Tjenesten kan dog være begrænset eller helt lukket i forbindelse med udførelsen af planlagte opgraderinger og vedligeholdelse.

Du er indforstået med, at ikke-planlagte afbrydelser af Nextorys tjeneste kan forekomme på grund af tekniske fejl eller håndteringsfejl, og at tjenesten ikke er fri for bugs og andre fejl.

Du accepterer, at dit abonnement kun berettiger dig til at bruge tjenesten på den måde, som den til enhver tid faktisk er udformet, og med det indhold, som den til enhver tid faktisk har.

12. Reklamation

Hvis du vil reklamere over Nextorys tjeneste, skal du gøre det uden unødig forsinkelse, efter at du fik kendskab til den eller de omstændigheder, der ligger til grund for reklamationen, og senest tre år efter at omstændighederne indtraf. For sen reklamation kan medføre, at du mister retten til at forfølge sagen yderligere.

Reklamation kan ske mundtligt eller skriftligt til Nextorys kundeservice.

13. Personoplysninger og samtykke til kommunikationsveje

Nextory indsamler, behandler og opbevarer personoplysninger i overensstemmelse med det, der angives i Nextorys databeskyttelsespolitik. Ved at acceptere disse generelle betingelser giver du dit samtykke til, at dine personoplysninger må behandles som angivet i disse generelle betingelser og i Nextorys databeskyttelsespolitik.

Du giver dit samtykke til, at Nextory må kommunikere med dig via brev, telefon, e-mail, meddelelser via din personlige konto på nextory.dk og via Nextorys app, sociale medier, SMS eller MMS vedrørende tilbud, ændringer og andet, der er relateret til Nextorys tjeneste. Du kan når som helst vælge at frasige dig fortsat direkte markedsføring ved at framelde dig Nextorys udsendelser.

Ved afslutning af dit abonnement sættes din konto på pause i en periode på to år. Det betyder, at du har samme personoplysninger og brugerhistorik koblet til din konto (f.eks. læselister), hvis du vælger igen at tegne abonnement på tjenesten inden for disse to år. Hvis du ikke ønsker, at kontoen skal være sat på pause, kan du henvende dig til Nextorys kundeservice og anmode om, at kontoen slettes før udgangen af den nævnte toårsperiode.

14. Din brug af tjenesten

Du må kun bruge tjenesten til egen privat, ikke-kommerciel brug. Det betyder blandt andet, at du ikke kan overdrage dit abonnement til en anden, og at du ikke må give andre lov til at bruge dit abonnement, med undtagelse af familiemedlemmers brug i henhold til de betingelser, der gælder for familieabonnementet.

Anmeldelser som skrives via abonnentens konto skal fremføres respektfuldt og må ej indeholde ord eller sætninger der kan opfattes som diskriminerende og unødvendigt stødende, upassende eller bryder mod gældende lovgivning.

Du må ikke kopiere eller på anden måde fremstille eksemplarer af de e-bøger og lydbøger, som du har adgang til via dit abonnement, og du må ikke distribuere eller på anden måde gøre e-bøgerne og lydbøgerne tilgængelige for offentligheden. Dette forbud dækker også individuelle dele af e-bøgerne og lydbøgerne. Kopiering og anden fremstilling af eksemplarer er ikke engang tilladt til egen privat brug. Du må heller ikke omgå tekniske foranstaltninger, der har til formål at forhindre uautoriseret brug af e-bøgerne og lydbøgerne.

Undtagelser fra det ovenfor angivne gælder for sådanne foranstaltninger, som er tilladt i henhold til de ufravigelige bestemmelser i ophavsretsloven, som f.eks. citater.

15. Din konto på nextory.dk

Din konto på nextory.dk er strengt personlig, og du er forpligtet til ikke at videregive dit brugernavn eller din adgangskode til andre og til at behandle dem på en så sikker måde, at ingen andre får kendskab til dem. Hvis du deler tablet eller smartphone med en eller flere andre personer, skal du altid være omhyggelig med at logge af, efter at du har brugt Nextorys tjeneste.

Du er forpligtet til efter behov at logge på din konto på nextory.dk og opdatere dine kontaktoplysninger og betalingsoplysninger, så de er aktuelle.

16. Force majeure

Nextory har ingen forpligtelser i forbindelse med eller andet ansvar for afbrydelser af eller fejl ved tjenesten, som skyldes omstændigheder uden for Nextorys kontrol, og som Nextory ikke med rimelighed kunne forudse, da aftalen blev indgået, og hvis følger Nextory ikke med rimelighed kunne have undgået eller overvundet.

17. Cookie-politik

Nextory bruger cookies, når du besøger nextory.dk. En cookie er en informationsfil, der gemmes på brugerens computer. Cookien kan ikke identificere dig personligt, men kun den browser, som er installeret på din computer, og som du bruger under besøget. Hvis du ikke vil tillade lagring af cookies på din computer, kan du forhindre det gennem indstillingerne i din browser. Cookien lagres i den periode, hvor du har forbindelse til tjenesten, eller så længe oplysningerne er nødvendige for at opfylde forpligtelser eller rettigheder, der er knyttet til tjenesten.

18. Ændringer af disse generelle betingelser

Nextory har ret til at foretage ændringer i disse generelle betingelser. Nextory er forpligtet til at underrette dig om sådanne ændringer via e-mail til den e-mailadresse, der er registreret på din konto på nextory.dk, mindst 30 dage før de træder i kraft. Hvis du modsætter dig ændringerne, har du mulighed for at afslutte dit abonnement. Hvis du ikke afslutter dit abonnement, gælder ændringerne fra og med den dato, som Nextory har angivet i e-mailen.

19. Om Nextory AB og kontaktoplysninger

Nextory AB er et svensk aktieselskab med registreringsnummer 556708-4149 og har følgende kontaktoplysninger.

Adresse: Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm

Webadresse: https://nextory.com/dk

E-mail: kundeservice@nextory.dk

Telefon: +46 (0) 8-411 17 15

Åbningstider for kundeservice fremgår på nextory.dk.

20. Lovvalg og tvistbilæggelse

Disse generelle betingelser begrænser ikke de rettigheder, som du som forbruger har i henhold til de til enhver tid gældende ufravigelige forbrugerbeskyttelsesregler, der måtte finde anvendelse.

Dansk ret (med undtagelse af danske lovvalgsregler) gælder for disse generelle betingelser.

Hvis der opstår en tvist mellem Nextory og dig, som ikke kan løses i mindelighed, har du i mange tilfælde mulighed for at få tvisten prøvet i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, https://www.forbrug.dk/.

EU-kommissionen tilbyder også forbrugere og virksomheder mulighed for at løse tvister gennem en online procedure, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Hvis en tvist mellem Nextory og dig ikke kan løses i mindelighed eller udenretligt, afgøres tvisten endeligt ved en almindelig dansk domstol.