Brukervilkår for Nextorys abonnementstjeneste

Gjelder fra og med 2021-04-29


1.Innledning

Nextory AB, org.nr. 556708–4149, («Nextory»), tilbyr et abonnement som stiller et stort utvalg av e-bøker og lydbøker til disposisjon («Tjenesten»), som fysiske brukere av Tjenesten («Brukere») kan benytte seg av. Disse generelle vilkårene («Vilkårene») utgjør en del av avtalen mellom Nextory og deg («du») som har tegnet et abonnement for å få tilgang til tjenesten.

Vilkårene regulerer Brukerens bruk av Tjenesten som tilbys via Nextorys mobile programvareapplikasjon («Appen»). Vilkårene regulerer også Brukerens aktivitet som foregår på vår hjemmeside www.nextory.no («nextory.no»). Vilkårene utgjør en bindende avtale mellom Nextory og Brukeren. Brukeren oppfordres derfor til å lese nøye gjennom disse Vilkårene før bruk av Tjenesten. Vilkårene kan bli oppdatert i henhold til bestemmelsene i disse Vilkårene. Den siste versjonen finnes alltid tilgjengelig på nextory.no. Brukeren gjøres spesielt oppmerksom på at andre spesielle vilkår kan komme til å gjelde for ulike abonnementsformer («Spesielle Bestemmelser»), se avsnitt 3 nedenfor.

Tjenesten gjør det mulig for Brukeren å lese de e-bøker og lytte til de lydbøker som til enhver tid inngår i det abonnementet som du har tegnet. Du har tilgang til e-bøkene og lydbøkene så lenge abonnementet ditt gjelder, og du velger selv hvilke titler du vil lese eller lytte til.

Nextory gjør titlene tilgjengelige for sine Brukere i henhold til lisensavtaler med innehaverne av rettighetene til titlene. Nye titler blir fortløpende lagt til og det hender at titler forsvinner fra utvalget når lisensavtalen med rettighetsinnehaverne utløper. I Nextorys utvalg finnes det også eldre titler som ikke lenger er beskyttet av opphavsrett.

Noen ganger kan abonnement tegnes via tredjepart som Nextory har avtale med eller samarbeider med («Samarbeidspartner»). I slike tilfeller avviker rutinene for tegning av abonnement og for betaling fra hva som gjelder i henhold til disse Vilkårene. Informasjon om hvordan abonnementet tegnes i slike tilfeller, vilkårene for dette samt hvordan betaling skjer vil bli gitt av Samarbeidspartneren.

2. Brukerkonto

For å få tilgang til Tjenesten kreves det at du oppretter et abonnement gjennom å registrere en personlig konto nedenfor på nextory.no (”Brukerkonto”). Du må oppgi kontaktinformasjon, betalingsinformasjon, velge passord og abonnementsform samt bekrefte at du aksepterer disse Vilkårene, eventuelle Spesielle Bestemmelser og Nextorys personvernerklæring som du finner her: https://www.nextory.no/personvernerklaering/

For å opprette en brukerkonto kreves det at du er en fysisk person som er minst 18 år eller har rett til å inngå avtale. Du er ansvarlig for å holde den personlige informasjonen som ligger under din Brukerkonto oppdatert. Du er ansvarlig for å logge deg inn på din Brukerkonto på nextory.no ved behov og oppdatere din kontaktinformasjon og betalingsinformasjon så de er oppdaterte. Du får tilgang til tjenesten så snart du har fullført registreringsprosessen. Når du har fullført registreringsprosessen sender Nextory en bekreftelse på abonnementet og eventuelle Spesielle Bestemmelser som gjelder for det til den e-postadressen du har koblet til din Brukerkonto. Mer informasjon om hvilke abonnement Nextory tilbyr finnes under avsnitt 3 nedenfor.

Din Brukerkonto på nextory.no er personlig og det er ditt ansvar å ikke avsløre brukernavnet ditt eller passordet ditt for uvedkommende, samt å behandle dem på en sikker måte slik at ingen andre får kjennskap til dem. Hvis du deler nettbrett eller smarttelefon med én eller flere personer som ikke inngår som brukere i abonnementet ditt, bør du alltid være nøye med å logge ut etter at du har brukt tjenesten.

For å kunne benytte seg av Tjenesten må du ha tilgang til en enhet (f.eks. nettbrett eller smarttelefon) som er kompatibel med Nextorys teknikniske plattformog som muliggjør strøming og midlertidig nedlasting av filer for å lese e-bøker og lytte til lydbøker, samt en internettilkobling. Se nextory.no for informasjon om tekniske krav til enheten. Disse kravene endres i takt med den tekniske utviklingen. Enheter for å lese e-bøker og lytte til lydbøker, internettilkobling samt kostnader for datatrafikk inngår ikke i abonnementet.

Anmeldelser som skrives fra din Brukerkonto skal føres i pennen på en respektfull måte, og kan ikke inneholde noe som kan oppfattes som krenkende, støtende eller som bryter med gjeldende lov. Ved en eventuell overtredelse av denne bestemmelsen eier Nextory retten til å slette den aktelle anmeldelsen eller avslutte Brukerkontoen i henhold til avsnitt 9 nedenfor.

3. Abonnement og Spesielle Bestemmelser

Nextory tilbyr ulike abonnementsformer. Hvilke abonnementsformer som tilbys varierer over tid. På nextory.no finnes det informasjon om de generelle abonnementsformene som Nextory til enhver tid tilbyr. I tillegg tilbyr Nextory i blant spesielle abonnementsformer, f.eks. ved tidsbegrensede markedsføringskampanjer eller ved samarbeid med bedrifter eller organisasjoner. Til forskjell fra de generelle abonnementsformene kan de spesielle abonnementsformene være rettet spesielt mot visse personkategorier, f.eks. kun til medlemmer av en viss organisasjon.

Skriftlig informasjon om de Spesielle Bestemmelsene som gjelder for et spesifikt abonnement vil bli gitt før du tegner abonnementet, og bekreftes med e-post etter at du har tegnet abonnementet. De Spesielle Bestemmelsene for det spesifikke abonnementet utgjør en del av avtalen med Nextory kompletterer på den måten Vilkårene. Hvis de Spesielle Bestemmelsene for det spesifikke abonnement avviker fra bestemmelsene i Vilkårene, skal de Spesielle Bestemmelsene gjelde.

Hvis ikke annet angis i de Spesielle Bestemmelsene som gjelder for et spesifikt abonnement, kan du selv velge hvilken abonnementsform Du vil ha og når som helst bytte til en annen abonnementsform. Hvis du bytter til en abonnementsform med høyere kostnad skjer oppgraderingen umiddelbart etter byttet, men Du betaler den høyere kostnadene først ved neste betaling. Hvis du bytter til en abonnementsform med lavere kostnad beholder du det abonnementet du har i den perioden du allerede har betalt for, og det nye abonnementet vil gjelde fra og med den derpå følgende betalingsperioden.

Merk at din og andre Brukeres tilgang til e-bøker og lydbøker kan komme til å variere hvis du bytter abonnementsform.

Hvis du har en abonnementsform som kun gjelder én Bruker, kan du som Bruker ikke samtidig lese e-bøker eller lytte på lydbøker på forskjellige enheter. Hvis du har en abonnementsform som omfatter flere Brukere, kan disse Brukerne og du lese e-bøker og lytte til lydbøker samtidig på det antall enheter som tilsvarer antallet Brukere som abonnementet omfatter. Uansett abonnementsform kan man lese e-bøker og lytte til lydbøker fra forskjellige enheter så lenge det ikke skjer samtidig.

4. Innledende prøveperiode

Hvis det abonnementet du har tegnet har en innledende prøveperiode har du mulighet til å prøve Tjenesten kostnadsfritt i en innledende periode fra du tegnet abonnementet. Hvis du har tegnet et familieabonnement har også Brukerne som omfattes av abonnement tilsvarende mulighet. Hvis abonnementet avsluttes i løpet av prøveperioden vil din og de andre Brukernes tilgang til Tjenesten umiddelbart opphøre.

Prøveperiodens lengde fremgår av de Spesielle Bestemmelsene for abonnementet, og prøveperiodens siste dag fremgår av den bekreftelsen på abonnementet som du får per e-post etter at du har registrert din Brukerkonto.

Hvis du ikke ønsker å fortsette med abonnementet etter prøveperioden kan du si opp abonnementet via din Brukerkonto på nextory.no senest i løpet av prøveperiodenes siste dag.

Hvis du har tegnet et abonnement hos oss gjennom et kampanjetilbud fra noen av våre Samarbeidspartnere, kan prøveperioden være forskjellig fra det som følger av disse Vilkårene eller Spesielle Bestemmelsene. Videre er prøveperioden i slike tilfeller kampanjespesifikk og kampanjekoden for prøveperioden er personlig og kan kun benyttes én gang.

5. Angrerett

I henhold til Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) har du rett til å angre på avtalen om abonnement på Tjenesten ved å legge igjen eller sende en beskjed om dette til Nextory innen 14 dager fra avtalen ble inngått.

Angreretten gjelder også ved bytte av abonnement, dvs. du har mulighet til å angre et bytte til en annen abonnementsform ved å legge igjen eller sende en beskjed om dette til Nextory innen 14 dager fra avtalen ble inngått. Hvis du benytter deg av angreretten ved bytte av abonnement vil abonnementet gå tilbake til den tidligere formen. Hvis du har betalt en høyere kostnad for det nye abonnementet enn det du skulle gjort hvis du hadde beholdt det tidligere abonnementet, og du angrer på byttet før angrefristens utløp, vil Nextory avregne forskjellen ved neste betaling.

Du godtar at angreretten går tapt og ikke lenger gjelder hvis du eller en annen Bruker som omfattes av et familieabonnement som du har tegnet, under angrefristen begynner å streame eller laste ned en e-bok eller lydbok som omfattes av abonnementet.

Hvis du ønsker å benytte deg av angrefristen kan du benytte et standardskjema kalt «angrerettskjema» som finnes tilgjengelig via Forbrukerrådets nettsider (forbrukerradet.no). Du kan også melde fra om at du ønsker å gå ut av avtalen via din Brukerkonto eller ved å kontakte kundeservice.

6. Mer om ditt abonnement

Hvis du hverken har sagt opp abonnementet ditt før prøveperiodens utløp (i de tilfeller der abonnementet har en innledende prøveperiode inkludert) eller fratrådt avtalen innen angrefristen, løper abonnementet enten i løpet av den tidsbestemte perioden som fremgår av de Spesielle Bestemmelsene for abonnementet eller – hvis abonnementet ikke er tidsbegrenset - inntil videre til det avsluttes i samsvar med bestemmelsene om avslutning av abonnement som du finner lengre ned i disse vilkårene.

Prisen for abonnementet fremgår av de Spesielle Bestemmelsene for abonnementet og forskuddsbetales for en periode på 30 dager om gangen. Den første betalingsperioden løper dermed i 30 dager fra og med dagen for tegningen av abonnementet eller – hvis det inngår en prøveperiode – fra og med den første dagen etter utløpet av prøveperioden. Den andre betalingsperioden vil løpe i de påfølgende 30 dagene osv.. Opplysninger om hvilke datoer som kommende betalinger faller på finnes i din Brukerkonto. Ved betaling gjennom innløsing av gavekort gjelder i stedet for det som nettopp er beskrevet at abonnementet forskuddsbetales for den perioden som fremgår av vilkårene for gavekortet.

Prisen for de ulike abonnementsformene er inkludert moms. Eventuelle avgifter for datatrafikk over internett eller mobilnett er ikke inkludert i kostnadene.

Nextory har rett til å endre prisen for de ulike abonnementsformene samt å innføre nye abonnementsformer eller endre de eksisterende abonnementsformene. Nextory skal informere deg om slike endringer via e-post til den e-postadressen som er registert på din Brukerkonto minst 30 dager før endringen(e) trer i kraft. Hvis du motsetter deg endringen(e) har du mulighet til å avslutte (si opp) abonnementet ditt med virkning fra dagen prisendringen skulle gjelde fra. Hvis du ikke avslutter abonnementet ditt gjelder endringen(e) fra og med den datoen som Nextory har angitt i e-postmeldingen.

7. Betaling

Du kan betale for abonnementet ditt med en av de metodene som er angitt på nextory.no. Du må registrere opplysninger som muliggjør betaling med en av disse metodene når du registrerer din Brukerkonto, og du må ved behov på eget initiativ oppdatere opplysningene, f.eks. hvis gyldigheten til et betalingskort du har registrert utløper eller hvis kortet sperres.

Fra tid til annen tilbyr vi gavekort og rabattkoder i samsvar med det som beskrives på nextory.no eller i Appen. Disse gjelder som betaling i samsvar med det som oppgis på gavekortet eller i rabattkoden.

Du kan også betale for abonnementet ditt ved å løse inn gavekort. Hvis du i slike tilfeller ønsker å videreføre abonnementet etter at den perioden som angis i gavekortet er utløpt, må du løse inn ytterligere gavekort eller registrere opplysninger som muliggjør betaling i henhold til en av de metodene som angis på nextory.no. Hvis du løser inn et gavekort for å betale et eksisterende abonnement vil andre betalingsmåter bli satt på pause i den perioden som gavekortet dekker.

Ved betaling med kort eller autogiro må du forsikre deg om at det finnes tilstrekkelige midler på den bankkontoen som kortet eller autogiroen er knyttet til, slik at betalingen til Nextory går gjennom hver gang den skal gjennomføres. Hvis det ikke finnes tilstrekkelige midler tilgjengelige på bankkontoen din, kortets gyldighetstid er utløpt, kortet er sperret eller Nextory av andre grunner ikke kan kreve inn betaling fra deg på en betalingsdato angitt på Brukerkontoen din, har Nextory rett til å sperre abonnementet ditt.

Hvis abonnementet ditt sperres vil du få en melding om dette via e-post til den e-postadressen som er koblet til din Brukerkonto. Hvis du deretter umiddelbart gjør det mulig for Nextory å kreve inn betalingen vil Nextory oppheve sperren og reaktivere abonnementet ditt. For nærmere informasjon om hvordan du skal gå frem for å få et sperret abonnement opphevet kan du logge inn på Brukerkontoen din eller kontakte kundeservice.

Kvitteringer for betalingene dine gjøres tilgjengelige i din Brukerkonto og kan lastes ned og skrives ut derfra.

8. Hvordan du avslutter et løpende abonnement

Du kan når som helst avslutte et løpende abonnement ved å logge inn på din Brukerkonto og avslutte abonnementet der. Når du sier opp under en gratis prøveperiode avsluttes abonnementet umiddelbart. Når du sier opp et betalt abonnement avsluttes det ved utgangen av den avtalte betalingsperioden på 30 dager. Du kan også si opp abonnementet ved å kontakte Nextory på annen måte. Tidsbegrensede abonnement opphører automatisk ved utgangen av den avtalte betalingsperioden.

9. Nextorys rett til å avslutte ditt abonnement

Nextory har rett til å avslutte abonnementet ditt med øyeblikkelig virkning hvis

  1. Det ikke er mulig for Nextory å kreve inn betaling ved hjelp av den betalingsinformasjonen som du registrerte på din Brukerkonto,
  2. Du eller en Bruker som omfattes av abonnementet ditt har brutt disse Vilkår, Spesielle Bestemmer, gjeldende lov og/eller opptrer på annen måte som kan medføre skade for Nextory eller tredjepart, eller
  3. Du eller en Bruker som omfattes av abonnementet ditt har krenket, eller medvirket til at noen andre har krenket, Nextorys, dets lisensgivere eller annen berørt tredjeparts immaterielle rettigheter.

Ved avslutning av abonnement i henhold til punkt 1. over kan du reaktivere abonnementet ditt hvis du sørger for å registrere informasjon som muliggjør betaling og informerer Nextory om dette før din Brukerkonto blir slettet.

Hvis Nextory har skjellig grunn til å mistenke at slike forhold som angis under punkt 2. eller 3. ovenfor foreligger, har Nextory rett til å sperre abonnementet ditt i påvente av en undersøkelse av det inntrufne. Du vil ikke bli belastet noe for den perioden som abonnementet ditt er sperret på grunn av mistanke, og en eventuelt forhåndsbetalt periode som abonnementet ditt er sperret vil bli tilbakebetalt til deg om ikke mistankene kan verifiseres.

Nextory har rett til å si opp ditt abonnement med minst to måneders oppsigelsestid hvis Nextory beslutter å slutte med å tilby Tjenesten eller hvis Nextory beslutter å endre Tjenesten eller forutsetningene/vilkårene for å tilby Tjenesten i vesentlig betydning.

En melding om at abonnementet ditt avsluttes vil bli sendt til den e-postadressen som er koblet til din Brukerkonto.

10. Tilgjengelighet, avbrudd og feil

Nextory har som mål at Tjenesten skal være tilgjengelig 24 timer i døgnet, sju dager i uken. Nextory kan imidlertid ikke garantere at Tjenesten er fri for feil og/eller at avbrudd vil skje. Hvis feil eller avbrudd skulle forekomme, gjør Nextory sitt beste for å løse problemet så raskt det lar seg gjøre, slik at Brukeren opplever så få problemer som mulig.

Nextory forbeholder seg retten til når som helst å endre, avbryte, oppdatere og/eller fjerne funksjoner i Tjenesten, inklusive funksjonalitet, funksjoner, innhold og visuelt uttrykk, uansett om forhåndsvarsel om dette gis eller ikke, samt å utføre øvrig vedlikeholdsarbeid i tjenesten. Eventuelt nytt innhold som lanseres i Tjenesten omfattes av Vilkårene (og eventuelle Spesielle Bestemmelser). Eventuelt vedlikeholdsarbeid skal gjøres raskt og på en måte som i minst mulig grad forstyrrer Brukeren. Nextorys eventuelle utøvelse av ovennevnte rettigheter gir ikke Brukeren rett til å kreve noen erstatning fra Nextory. Dersom Tjenesten er utilgjengelig i lengre tid, kan du kreve prisavslag.

Du aksepterer at abonnementet ditt kun gir deg rett til å bruke Tjenesten slik den til enhver tid er utformet og med det innhold den til enhver tid faktisk har.

11. Reklamasjon

Hvis du vil reklamere på Tjenesten skal du gjøre det uten unødvendig opphold fra du ble kjent med omstendighetene som ligger til grunn for reklamasjonen.

Reklamasjon kan skje muntlig eller skriftlig til Nextorys kundeservice.

12. Behandling av personopplysninger

Brukerens personopplysninger behandles i samsvar med Nextorys til enhver tids gjeldende personvernerklæring, som kan finnes https://www.nextory.no/personvernerklaering/, samt gjeldende lovverk.

13. Tjenesten, programvare og åndsrettigheter

Brukeren får kun benytte Tjenesten for sin egen private og ikke-kommersielle bruk. Det innebærer blant annet at du ikke kan overlate abonnementet ditt til andre, og at du ikke får la andre benytte Brukerkontoen din, med unntak av slike Brukeres om omfattes av et eventuelt familieabonnement i samsvar med gjeldende Spesielle Bestemmelser.

Brukeren får en begrenset, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens til å bruke Tjenesten og dens programvare som stilles til disposisjon via Appen eller et annet teknisk medium («Programvaren»), dens innhold, virtuelle objekter eller annet materiale for Brukerens personlige, ikke-kommersielle bruk. Nextory beholder all eiendomsrett og samtlige rettigheter til Programvaren og eventuelle videreutviklinger eller andre konfigurasjoner av Programvaren. Retten omfatter blant annet opphavsrett, design, varemerker og kunnskaper. Brukeren kan ikke (a) viderelisensiere eller på annen måte gjøre Programvaren tilgjengelig for tredjepart, (b) kopiere, dekompilere, forsøke å få frem kildekode, metoder, algoritmer eller prosedyrer fra Programvaren eller på annen måte dekompilere Programvaren, eller modifisere, tilpasse, eller skape nye verk eller programvarer som bygger på Programvaren, med unntak av det som følger av ufraviklelig lov, (c) fjerne, skjule eller omgå Nextorys varemerker eller opphavsrettmerkinger i Programvaren eller (d) forsøke å omgå lisenser eller andre brukerbegrensninger i Programvaren.

Brukeren kan ikke kopiere eller på annen måte produsere eksemplarer av e-bøker og lydbøker som Brukeren får tilgang til gjennom Tjenesten, spre eller på annen måte gjøre e-bøkene, lydbøkene eller andre materialer du har tilgang til i Tjenesten tilgjengelige for allmennheten. Forbudet gjelder også enkeltutdrag av e-bøkene og lydbøkene. Kopiering og annen fremstilling av eksemplarer av Programvaren er ikke tillatt, selv ikke for Brukerens private bruk. Brukeren godtar å ikke under noen omstendighet omgå eventuelle tekniske tiltak som har til formål å hindre ulovlig utnyttelse av e-bøkene og lydbøkene.

Det gjelder unntak fra det som er nevnt over for slike tiltak som er tillatt i henhold til bindende bestemmelser i lov om åndsverksloven, f.eks. sitatrett.

14. Force Majeure

Nextory er alltid fritatt for ansvar for brudd på Vilkårene som skyldes hendelser utenfor Nextorys kontroll, slik som vannskade, lynnedslag, brann, strømbrudd, epedemi, streik, krig, mobilisering eller militærinnkallelse av større omfang, nytt eller endret lovverk, rekvisisjon, beslag, myndighetstiltak, myndighetsbestemmelser, arbeidsmarkedskonflikt og andre forhold utenfor Nextorys kontroll. Hvis det i henhold til dette avsnittet foreligger en hindring for oppfyllelse av forpliktelse som følger av Vilkårene, skal Nextory gjenoppta den handlingen som ble hindret av slik hindring så snart hindringen er borte.

15. Ansvarsbegrensninger m.m.

Tjenesten leveres slik den er og Nextory gir ingen garantier med unntak av det som uttrykkelig fremgår av Vilkårene og gjeldende lovverk.

Brukeren aksepterer at Nextory ikke kan holdes ansvarlig eller erstatningspliktig hvis brukeren rammes av direkte eller indirekte skade eller tap som forårsakes i forbindelse med bruk av Tjenesten, hvis slik skade ikke ble forårsaket av at Nextory har handlet uaktsomt og Nextory samtidig kan tillegges ansvar for den aktuelle skaden i henhold til Vilkårene og gjeldende lovverk.

På nextory.no kan det fra tid til annet finnes lenker til hjemmesider som tilhører andre enn Nextory. Slike hjemmesider er utenfor Nextorys kontroll og Nextory har derfor ikke noe ansvar for det innholdet som finnes på slike sider eller for eventuell skade som oppstår i forbindelse med at Brukeren bruker informasjon eller tjenester som finnes på slike tredjepartshjemmesider.

16. Endringer og overlatelse av vilkårene

Tjenesten stilles til disposisjon av Nextory. Hvis Nextory overlater Tjenesten til noen andre har Nextory også rett til å overføre ditt abonnement og Nextorys rettigheter og plikter i henhold til avtalen med deg om abonnementet. Nextory har også i andre tilfeller rett til å overføre eller pantsette fordringer på betaling til tredjepart, og til å overlate driften av deler av Tjenestene til underleverandører.

Nextory har rett til å gjøre endringer av disse Vilkårene dersom særlige forhold tilsier dette, som for eksempel prisendringer, begrensninger i innhold og anvendelse, økte avgifter eller ved uforutsette hendelser. Hvis Nextory benytter seg av denne retten, kommer Nextory til å informere deg om dette via e-post snarest mulig og minst 30 dager innen slike enderinger vil tre i kraft. Du har mulighet til å avslutte abonnementet ditt hvis du ikke samtykker til slike vilkårsendringer som dette punktet henviser til. Hvis du ikke avslutter abonnementet ditt gjelder de endrede vilkårene fra og med den datoen som Nextory har angitt i e-postmeldingen.

17. Om Nextory og kontaktinformasjon

Nextory er et svensk aksjeselskap med organisasjonsnummer 556708-4149 og har følgende kontaktinformasjon.

Adresse: Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, Sverige

Hjemmeside: www.nextory.no

E-post: kundeservice@nextory.no

+46 8 411 17 15

18. Gjeldende rett og tvistemålsløsning

Disse Vilkårene begrenser ikke de rettigheter som du som forbruker har i henhold til bindende forbrukerlover som til enhver tid gjelder.

Svensk rett (med unntak for svenske lovvalgsregler) gjelder for disse Vilkårene.

Hvis det skulle oppstå et tvistemål mellom Nextory og Brukeren som ikke kan løses i minnelighet har Brukeren i mange tilfeller mulighet til å få tvisten prøvd i Brukerklagenemnda, Lilleakerveien 4A 0283 Oslo. www.brukerklagenemnda.no

EU-kommisjonen tilbyr også konsumenter og selskaper mulighet til å løse tvistemål gjennom å legge dem frem online, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Hvis et tvistemål mellom Nextory og Brukeren hverken kan løses i minnelighet eller utenfor domstolene, skal tvistemålet endelig avgjøres av en norsk domstol med verneting der du bor.