Användarvillkor för Nextorys abonnemangstjänst

Gäller från 12 januari 2024


1. Inledning

Nextory AB, org.nr. 556708-4149 (" Nextory"), tillhandahåller abonnemang som erbjuder ett stort utbud av innehåll, bland annat ljudböcker och e-böcker (" tjänsten"), som fysiska användare av tjänsten (" användare") kan nyttja. De allmänna villkoren (" villkoren") utgör en del av avtalet mellan Nextory och dig (" du") som har tecknat dig för att få tillgång till tjänsten.

Villkoren reglerar användarens användning av tjänsten som tillhandahålls genom Nextorys mobila programvara (" appen"). Villkoren reglerar även användarens aktivitet som sker på Nextorys webbplats. Villkoren utgör ett bindande avtal mellan Nextory och användaren. Användaren uppmanas därför att noggrant läsa igenom villkoren före användning av tjänsten. Villkoren kan uppdateras i enlighet med bestämmelserna i de här villkoren. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på företagets webbplats. Användaren uppmärksammas särskilt på att andra särskilda villkor kan gälla för olika abonnemangsformer (" särskilda bestämmelser"), se avsnitt 3 nedan.

Tjänsten ger dig möjlighet att när som helst läsa det innehåll som ingår i det abonnemang som du har tecknat dig för. Du har tillgång till innehållet så länge ditt abonnemang är giltigt och du väljer själv vilka titlar du vill läsa eller lyssna på.

Nextory gör innehållet tillgängligt för sina användare enligt licensavtal med rättighetsinnehavarna till innehållet. Nytt innehåll tillkommer löpande och innehåll kan komma att tas bort från erbjudandet när licensavtalen med rättighetsinnehavarna löper ut. Nextorys erbjudande omfattar även äldre innehåll som inte längre är upphovsrättsskyddat.

Ibland kan abonnemang tecknas via en tredje part med vilken Nextory har ett avtal eller samarbete (" partner"). I sådana fall skiljer sig abonnemangs- och betalningsförfarandena från de som gäller enligt de här villkoren. Information om hur abonnemang tecknas i ett sådant fall, villkoren för det samt information om hur betalning sker tillhandahålls av partnern.

2. Användarkonto

För att få tillgång till tjänsten måste du skapa ett abonnemang genom att registrera ett personligt konto på företagets webbplats (" användarkonto"). Du måste ange kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, välja lösenord och abonnemangsform samt bekräfta att du godkänner villkoren, eventuella särskilda bestämmelser och Nextorys integritetspolicy, som du hittar här: https://nextory.com/se/privacy-policy.

För att skapa ett användarkonto måste du vara en fysisk person som har fyllt 18 år eller har rätt att ingå avtal med föräldrars samtycke. Du är ansvarig för att hålla dina personuppgifter i ditt användarkonto uppdaterade. Du är skyldig att vid behov logga in på ditt användarkonto på företagets webbplats och uppdatera dina kontaktuppgifter och betalningsuppgifter så att de är aktuella. Du får tillgång till tjänsten så fort du har registrerat dig. När du har registrerat dig kommer Nextory att skicka en bekräftelse på abonnemanget och de tillämpliga särskilda bestämmelserna för det till e-postadressen som du har kopplat till ditt användarkonto. Mer information om vilka abonnemang Nextory erbjuder finns i avsnitt 3 nedan.

Ditt användarkonto på företagets webbplats är personligt och du är skyldig att inte avslöja ditt användarnamn eller lösenord för någon som är obehörig och att behandla uppgifterna på ett sådant säkert sätt att ingen annan kan få reda på dem. Om du delar surfplatta eller mobiltelefon med en eller flera andra personer som inte ingår i ditt abonnemang som användare bör du alltid vara noga med att logga ut efter att du har använt tjänsten.

Du får inte dela ditt användarkonto som ger tillgång till ditt abonnemang.

Vid överträdelse av ovan nämnda begränsningar kan ditt konto spärras, särskilt i de fall som avses i artikel 9.

Som undantag, beroende på vilket abonnemang du har tecknat, har du rätt att dela ditt abonnemang med ett begränsat antal användare som kan ansluta till och använda tjänsten samtidigt, i enlighet med de villkor som fastställts i ditt valda abonnemang, om och endast om:

(i) Du skapar en profil i appen för varje användare (inklusive dig själv).

(ii) Varje användare är medlem i din familj och bor i samma hushåll som du.

För att kunna nyttja tjänsten krävs tillgång till en enhet (t.ex. en surfplatta eller mobiltelefon) som är kompatibel med Nextorys teknik och som möjliggör streaming och tillfällig nedladdning av filer samt en internetanslutning. På företagets webbplats hittar du information om tekniska krav för enheten. De här kraven förändras i takt med att tekniken utvecklas. Enheter för användning av tjänsten, internetanslutning och trafikavgifter ingår inte i tjänsten.

Recensioner som skrivs från ditt användarkonto måste presenteras på ett respektfullt sätt och får inte innehålla något som kan uppfattas som stötande, hotfullt eller i strid med tillämplig lag. Vid överträdelse av bestämmelserna har Nextory rätt att ta bort recensionen eller avsluta ditt användarkonto i enlighet med avsnitt 9 nedan.

3. Abonnemang och särskilda bestämmelser

Nextory erbjuder olika former av abonnemang. Vilka typer av abonnemang som erbjuds varierar över tid. På företagets webbplats hittar du information om de allmänna abonnemangsformer som Nextory erbjuder för stunden. Därutöver erbjuder Nextory ibland särskilda abonnemangsformer, t.ex. tidsbegränsade marknadsföringskampanjer eller abonnemang i samarbete med andra företag eller organisationer. Till skillnad från de allmänna abonnemangsformerna kan de särskilda abonnemangsformerna vara riktade endast till vissa kategorier av personer, t.ex. endast medlemmar i en viss organisation.

Skriftlig information om de särskilda bestämmelser som gäller för ett visst abonnemang lämnas innan du tecknar abonnemanget och bekräftas via e-post efter att du har tecknat abonnemanget. Särskilda bestämmelser för viss abonnemangsformer utgör en del av avtalet med Nextory och kompletterar således föreliggande villkor. Om särskilda bestämmelser för ett visst abonnemang avviker från bestämmelserna i de här villkoren har de särskilda bestämmelserna företräde.

Om inte annat anges i de särskilda bestämmelser som gäller för en viss abonnemangsform kan du välja vilken abonnemangsform du vill ha och kan när som helst byta till en annan abonnemangsform. Om du byter till en abonnemangsform med högre kostnad sker uppgraderingen direkt efter bytet, men du betalar den högre kostnaden först vid nästa betalningstillfälle. Om du byter till en abonnemangsform med lägre kostnad behåller du ditt befintliga abonnemang för den period du redan har betalat för, sedan gäller det nya abonnemanget från och med den efterföljande faktureringsperioden.

Observera att din och andra användares tillgång till innehåll kan variera om du byter abonnemangsform.

Om du har en abonnemangsform som endast gäller för en användare kan du som användare inte nyttja innehåll från flera enheter samtidigt. Om du har en abonnemangsform för flera användare kan de andra användarna och du samtidigt nyttja innehåll från det antal enheter som motsvarar det antal användare som omfattas av abonnemanget. Oavsett abonnemangsform kan du nyttja innehåll från olika enheter så länge det inte sker samtidigt.

4. Inledande provperiod

Om abonnemanget du har tecknat inkluderar en inledande provperiod har du möjlighet att prova tjänsten kostnadsfritt under en inledande period från och med den tidpunkt då du tecknar abonnemanget. Om du har tecknat ett abonnemang med flera användare har de användare som omfattas av abonnemanget också samma möjlighet. Om abonnemanget sägs upp under provperioden upphör omedelbart åtkomsten för dig och de andra användarna av tjänsten.

Provperiodens längd framgår av abonnemangets särskilda bestämmelser och den sista dagen i provperioden framgår av den bekräftelse på abonnemanget som du får via e-post efter att du har registrerat ditt användarkonto.

Om du inte vill fortsätta med ditt abonnemang efter provperioden kan du säga upp abonnemanget via ditt användarkonto på företagets webbplats senast den sista dagen av provperioden.

Om du har abonnerat på oss genom ett kampanjerbjudande från en av våra partner kan provperioden skilja sig från vad som anges i de här villkoren eller de särskilda bestämmelserna. I sådana fall är dessutom provperioden kampanjspecifik och kampanjkoden för den aktuella provperioden är personlig och får endast användas en gång.

5. Rätt att avsluta

I enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du rätt att frånträda (häva) avtalet rörande abonnemang på tjänsten genom att lämna eller skicka ett meddelande till Nextory inom 14 dagar från det att avtalet ingicks.

Ångerrätten gäller även vid byte av abonnemang, vilket innebär att du har möjlighet att ångra ett byte till annan abonnemangsform genom att lämna eller skicka ett meddelande till Nextory om det senast 14 kalenderdagar efter det att du ingått avtal om tjänsten. Om du nyttjar ångerrätten vid byte av abonnemang återgår abonnemanget till den tidigare formen. Om du betalat en högre kostnad för det nya abonnemanget än du skulle ha gjort om du behållit det tidigare abonnemanget och ändringen återgår inom ångerfristen ska Nextory kvitta mellanskillnaden vid nästa betalningstillfälle.

Du godkänner att ångerrätten går förlorad och inte längre gäller om du eller någon användare som omfattas av ett abonnemang som du har tecknat under ångerfristen börjar streama eller ladda ner något innehåll som omfattas av abonnemanget.

Om du vill utöva ångerrätten kan du använda den ångerblankett som Konsumentverket har upprättat och som du kan ladda ner från Konsumentverkets webbplats, https://www.konsumentverket.se/, eller beställa från Konsumentverket på telefon +46 (0)771-42 33 00. Du kan även meddela oss att du frånträder avtalet via ditt användarkonto eller genom att kontakta kundservice.

6. Mer information om ditt abonnemang

Om du varken har sagt upp abonnemanget före utgången av provperioden (i de fall abonnemanget inkluderar en inledande provperiod) eller frånträtt avtalet inom ångerfristen, löper abonnemanget antingen under den tidsbegränsade period som anges i de särskilda bestämmelserna för abonnemanget eller, om abonnemanget inte är tidsbegränsat, tills det sägs upp i enlighet med bestämmelserna om uppsägning av abonnemang nedan i de här villkoren.

Abonnemangets pris framgår i abonnemangets särskilda bestämmelser och debiteras i förskott 30 dagar i taget. Den första faktureringsperioden löper därför i 30 dagar från abonnemangsdatumet eller, om en provperiod ingår, från den första dagen efter provperiodens slut. Den andra faktureringsperioden löper under de kommande 30 dagarna o.s.v. Information om datum då framtida betalningar förfaller visas på ditt användarkonto. Vid betalning genom inlösen av presentkort betalas abonnemanget i förskott för den period som anges i villkoren för presentkortet, istället för vad som anges ovan.

De olika abonnemangsformernas pris inkluderar moms. Eventuella avgifter för datatrafik över internet eller mobilnät ingår inte i priset.

Nextory har rätt att ändra priset på de olika abonnemangsformerna samt att införa nya abonnemangsformer eller ändra de befintliga abonnemangsformerna. Nextory är skyldigt att meddela dig om sådana ändringar via e-post till den e-postadress som är kopplad till ditt användarkonto minst 30 dagar innan de tillämpas. Om du motsätter dig ändringarna har du möjlighet att säga upp ditt abonnemang. Om du inte säger upp ditt abonnemang börjar ändringarna gälla från och med datumet som Nextory har angett i e-postmeddelandet.

7. Betalning

Du kan betala för ditt abonnemang med någon av de metoder som anges på företagets webbplats. Du måste lämna uppgifter som möjliggör betalning med någon av de här metoderna när du registrerar ditt användarkonto och du måste uppdatera uppgifterna på eget initiativ, till exempel om giltigheten för ett kort som du har sparat löper ut eller om kortet spärras.

Emellanåt erbjuder vi presentkort och rabattkoder som beskrivs på företagets webbplats eller i appen. De är giltiga som betalning enligt vad som anges på presentkortet eller i rabattkoden.

Du kan även betala för ditt abonnemang genom att lösa in presentkort. Om du i sådana fall vill fortsätta med abonnemanget efter utgången av den period som anges i presentkortet måste du lösa in ytterligare presentkort eller spara uppgifter som möjliggör betalning enligt någon av de metoder som anges på företagets webbplats. Om du löser in ett presentkort för att betala för ett befintligt abonnemang pausas betalningar med andra metoder under den period som presentkortet täcker.

Vid betalning med kort eller autogiro är du skyldig att ha nödvändiga medel tillgängliga på det bankkonto till vilket kortet eller autogirot är kopplat för att möjliggöra betalning till Nextory vid varje betalningstillfälle. Om erforderliga medel inte finns tillgängliga på ditt bankkonto, giltighetstiden för ditt kort har löpt ut, kortet har spärrats eller Nextory av någon annan anledning inte kan ta emot betalning från dig vid ett i ditt användarkonto angivet tillfälle då betalning ska ske har Nextory rätt att spärra ditt abonnemang.

Om ditt abonnemang spärras får du ett e-postmeddelande till den e-postadress som är kopplad till ditt användarkonto. Om du sedan tillåter Nextory att ta emot betalning utan dröjsmål häver Nextory spärren och återaktiverar ditt abonnemang. För mer information om hur du häver en spärr på ditt abonnemang kan du logga in på ditt användarkonto eller kontakta kundservice.

Kvitton på dina betalningar finns tillgängliga på ditt användarkonto och kan laddas ner och skrivas ut därifrån.

8. Så här avslutar du ett abonnemang som gäller tills vidare

Du kan säga upp ett abonnemang som gäller tills vidare genom att logga in på ditt användarkonto och säga upp abonnemanget där. Du kan även säga upp ditt abonnemang genom att kontakta Nextory på annat sätt. Tidsbegränsade abonnemang går ut automatiskt vid utgången av den avtalade abonnemangsperioden.

9. Begränsningar

Din åtkomst till och användning av abonnemanget omfattas av följande begränsningar, vars överträdelse anses vara uppenbart missbruk av tjänsten:

 • Abonnemanget tillhandahålls för ditt personliga icke-kommersiella bruk.

 • Du får inte använda abonnemanget för kommersiellt bruk eller marknadsföring.

 • Du får inte sälja eller distribuera ditt abonnemang.

 • Du får inte dela, låna ut eller hyra ut kopior av ditt abonnemang.

 • Du får inte stänga av eller kringgå Digital Rights Management (DRM) relaterat till något innehåll.

 • Du får inte göra kopior av hela eller delar av innehållet.

 • Du får inte använda abonnemanget för att mata databaser, algoritmer, bottar eller AI- och maskininlärningslösningar av något slag.

 • Du får inte göra offentliga visningar eller framföranden av ditt abonnemang.

 • Du får inte dela konton (användarnamn och lösenord) som ger åtkomst till ditt abonnemang.

 • Du får inte konsumera en ovanligt stor mängd innehåll eller använda tjänsten på ett överdrivet eller felaktigt sätt som kan påverka den övergripande kvaliteten och användarupplevelsen för andra användare negativt.

Vid brott mot någon av ovan nämnda restriktioner eller begränsningar har Nextory rätt att stänga av tjänsten med omedelbar verkan genom att informera dig om den påstådda överträdelsen. Om du inte inom 72 timmar tillhandahåller bevis som motiverar att det inte föreligger någon överträdelse kan Nextory automatiskt avsluta ditt abonnemang vid slutet av perioden.

Nextory har rätt att säga upp ditt abonnemang med omedelbar verkan om:

 1. Det inte är möjligt för Nextory att ta betalt med hjälp av betalningsuppgifterna som du har registrerat i ditt användarkonto.
 2. Du eller någon användare som omfattas av ditt abonnemang har brutit mot de här villkoren, särskilda bestämmelserna, tillämplig lag och/eller agerar på något annat sätt som kan orsaka skada för Nextory eller tredje part.
 3. Du eller någon användare som omfattas av ditt abonnemang har gjort intrång i eller bidragit till något intrång i Nextorys, deras licensgivares eller andra berörda tredje parters immateriella rättigheter.

Vid uppsägning av abonnemang enligt (i) ovan kan du återaktivera ditt tidigare abonnemang om du registrerar uppgifter som möjliggör att betalning kan ske och meddelar Nextory detta innan ditt användarkonto raderas.

Om Nextory har skälig anledning att misstänka att de omständigheter som anges i punkterna (ii) eller (iii) ovan råder har Nextory rätt att spärra ditt abonnemang i väntan på utredning av omständigheterna. Du debiteras inte för några kostnader under den tid ditt abonnemang är spärrat på grund av misstanke om missbruk och eventuella förbetalda belopp för den tid ditt abonnemang är spärrat återbetalas till dig om det inte går att verifiera att något fel har begåtts.

Nextory har rätt att säga upp ditt abonnemang med minst två månaders varsel om Nextory beslutar att sluta tillhandahålla tjänsten eller om Nextory beslutar att ändra tjänsten eller kraven/villkoren för att tillhandahålla tjänsten i något väsentligt avseende.

Meddelande om uppsägning av ditt abonnemang skickas till e-postadressen som är kopplad till ditt användarkonto.

10. Tillgänglighet, driftstopp och fel

Nextory avser att hålla tjänsten tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Nextory kan dock inte garantera att tjänsten är fri från fel och/eller avbrott. I händelse av fel/avbrott gör Nextory sitt bästa för att avhjälpa det utan dröjsmål och med minsta möjliga olägenhet för användaren.

Nextory reserverar sig rätten att när som helst ändra, avbryta, uppdatera och/eller avsluta funktioner i tjänsten, inklusive men inte begränsat till funktioner, egenskaper, innehåll och visuellt utseende, oavsett om varning utfärdats för det eller inte, samt att i övrigt utföra underhållsarbete i tjänsten. Allt nytt innehåll som publiceras i tjänsten omfattas av de allmänna villkoren (och eventuella särskilda bestämmelser). Allt underhållsarbete skall utföras skyndsamt och på ett sätt som orsakar minsta möjliga störning för användaren. Nextorys eventuella utövande av ovan nämnda rättigheter berättigar inte användaren att kräva någon ersättning från Nextory.

Du samtycker till att ditt abonnemang endast ger dig rätt att använda tjänsten som den faktiskt är utformad vid varje givet tillfälle och med det innehåll som den faktiskt har vid varje givet tillfälle.

11. Klagomål

Om du vill klaga på tjänsten måste du göra det utan onödigt dröjsmål efter det att du fick kännedom om de omständigheter som klagomålet grundar sig på och senast tre år efter det att omständigheterna inträffade. Försenade klagomål kan leda till att du förlorar rätten att begära påföljd.

Klagomål kan lämnas muntligen eller skriftligen till Nextorys kundserviceavdelning.

12. Behandling av personuppgifter

Användarens personuppgifter behandlas i enlighet med Nextorys tillämpliga integritetspolicy, som finns tillgänglig på https://nextory.com/se/privacy-policy, samt tillämplig lagstiftning.

13. Tjänsten, programvaran och immateriella rättigheter

Du får endast använda tjänsten för ditt eget privata och icke-kommersiella bruk. Det innebär bland annat att du inte får överlåta ditt abonnemang till någon annan och att du inte får tillåta någon annan att använda användarkontot, förutom de användare som omfattas av ditt abonnemang i enlighet med tillämpliga särskilda bestämmelser.

Du får en begränsad, icke-exklusiv och icke-överförbar licens att använda tjänsten och dess programvara som tillhandahålls via appen eller annat tekniskt medium (" programvaran"), dess innehåll, virtuella objekt eller annat material för din personliga, icke-kommersiella användning. Nextory behåller all äganderätt och alla rättigheter till programvaran och alla vidareutvecklingar eller andra konfigurationer av programvaran, inklusive, men inte begränsat till, källkoder, design, varumärken och know-how. Du får inte (a) återlicensiera eller på annat sätt göra programvaran tillgänglig för tredje part, (b) kopiera, dekompilera, försöka identifiera källkod, metoder, algoritmer eller rutiner från programvaran eller på annat sätt demontera eller modifiera, anpassa eller skapa nya verk eller programvara baserad på programvaran, förutom vad som uttryckligen anges i tvingande bestämmelser i tillämplig lagstiftning, (c) ta bort, dölja eller kringgå Nextorys varumärken eller copyrightmärken i programvaran eller (d) försöka kringgå licenser eller andra begränsningar av användningen i programvaran.

Du får inte kopiera eller på annat sätt framställa exemplar av det innehåll som du får tillgång till genom tjänsten och du förbinder dig att inte sprida eller på annat sätt göra tillgängligt för allmänheten innehåll eller annat material som finns tillgängligt i tjänsten. Förbudet omfattar även enskilda delar av innehållet. Kopiering och andra former av duplicering är inte tillåten, inte ens för privat bruk. Du förbinder dig att under inga omständigheter kringgå tekniska åtgärder som syftar till att förhindra olaglig användning av innehåll.

Undantag från vad som sagts ovan gäller sådana åtgärder som är tillåtna enligt tvingande bestämmelser i upphovsrättslagen, t.ex. citat.

14. Force majeure

Nextory bär aldrig något ansvar för brott mot villkoren som orsakats av händelser utanför Nextorys kontroll, såsom vattenskada, oväder, brand, strömavbrott, strejk, krig, pandemi, mobilisering eller militär rekrytering i stor skala, ny eller ändrad lagstiftning, rekvisitioner, beslag, myndighetsåtgärder, myndighetsbestämmelser, konflikt på arbetsmarknaden eller omständigheter som uppstått ur sådana händelser. Om hinder uppkommer mot att fullgöra åtagande som följer av villkoren enligt ovan ska Nextory vidta åtgärder som har förhindrats på grund av hindret så snart hindret har upphört.

15. Ansvarsbegränsningar m.m.

Tjänsten levereras i befintligt skick och Nextory lämnar inga garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, förutom vad som uttryckligen anges i villkoren och tillämplig lagstiftning.

Du godkänner att Nextory inte kan hållas ansvarigt eller ersättningsskyldigt om du drabbas av direkt eller indirekt skada eller förlust orsakad av, eller i samband med, användandet av tjänsten om sådan skada inte orsakats på grund av Nextorys vårdslösa agerande. Nextory kan samtidigt bli ansvarigt för den aktuella skadan i enlighet med villkoren eller tillämplig lagstiftning.

På företagets webbplats kan det då och då finnas länkar till webbplatser som tillhör andra tredje parter än Nextory. Sådana webbplatser ligger utanför Nextorys kontroll och Nextory ansvarar därför inte för innehållet på dem eller för eventuella skador som orsakas i samband med din användning av information/tjänster som finns på sådana tredjepartswebbplatser.

16. Ändringar och överföring av villkoren

Tjänsten tillhandahålls av Nextory. Om Nextory överför tjänsten till någon annan har Nextory också rätt att överföra ditt abonnemang till dem och Nextorys rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med dig avseende abonnemanget. Nextory har även rätt att i andra fall överlåta eller pantsätta fordringar på betalning till tredje part samt att uppdra åt underleverantörer att tillhandahålla delar av tjänsten.

Nextory har rätt att göra ändringar i de här villkoren. Om Nextory tillämpar den här rätten ska Nextory informera dig via e-post så snart som möjligt och minst 30 dagar innan sådana ändringar ska börja tillämpas. Du har möjlighet att säga upp ditt abonnemang om du inte samtycker till de ändrade villkor som avses i den här punkten. Om du inte säger upp ditt abonnemang börjar de ändrade villkoren gälla från och med datumet som Nextory har angett i e-postmeddelandet.

17. Om Nextory och kontaktuppgifter

Nextory är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556708-4149 och har följande kontaktuppgifter.

Adress: Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, Sverige Webbplats: https://nextory.com/se

E-post: kundservice@nextory.se

Telefon: +46 8-411 17 15

Öppettider för kundservice finns på https://nextory.com.

18. Tillämplig lag och tvistelösning

De här villkoren begränsar inte de rättigheter som du som konsument har enligt tvingande konsumentskyddsregler som alltid gäller.

Parterna är uttryckligen överens om att avtalet ska regleras och tolkas i enlighet med gällande lagstiftning, i alla dess delar och villkor.

För eventuella frågor eller meningsskiljaktigheter som kan uppstå på grund av tolkningen, fullgörandet och genomförandet av detta avtal underkastar sig parterna uttryckligen jurisdiktionen och behörigheten hos de domstolar som motsvarar köparens hemvist eller de domstolar som motsvarar den plats där den avtalsenliga skyldigheten fullgörs.

Om du vill framföra klagomål om användningen av våra tjänster kan du kontakta oss via post till den elektroniska eller fysiska adress som anges i avsnittet "Identifiering", och vi förbinder oss att alltid försöka lösa konflikten på ett vänskapligt sätt.

Svensk lag (med undantag för svenska regler om val av jurisdiktion) gäller för de här villkoren.

Om det uppstår en tvist mellan Nextory och användaren som inte kan lösas i godo har användaren i många fall möjlighet att få tvisten prövad av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, https://www.arn.se/.

EU-kommissionen erbjuder även konsumenter och företag möjlighet att lösa tvister genom ett onlineförfarande, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Om en tvist mellan Nextory och användaren inte kan lösas i godo eller utanför domstol ska tvisten slutligt avgöras av svensk allmän domstol.