Användarvillkor för Nextorys abonnemangstjänst

Gällande från och med maj 2021-05-31


1. Inledning

Nextory AB, org. nr. 556708-4149, (”Nextory”), tillhandahåller abonnemang som erbjuder ett stort utbud av Innehåll bland annat ljud och e-böcker (”Tjänsten”) som fysiska användare av Tjänsten (”Användare”) kan ta del av. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) utgör en del av avtalet mellan Nextory och dig (”Du”) som tecknat ett abonnemang för att få tillgång till Tjänsten.

Villkoren reglerar Användarens användning av Tjänsten som tillhandahålls via Nextorys mobila mjukvaruapplikation (”Appen”). Villkoren reglerar även Användarens aktivitet som sker på Nextorys hemsida.. Villkoren utgör ett bindande avtal mellan Nextory och Användaren. Användaren uppmanas därför att noggrant läsa igenom dessa Villkor före användning av Tjänsten. Villkoren kan komma att uppdateras i enlighet med bestämmelserna i dessa Villkor. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på bolagets hemsida. Användaren görs särskilt uppmärksam på att andra särskilda villkor kan komma att gälla för olika abonnemangsformer (”Särskilda Bestämmelser”), se avsnitt 3 nedan.

Tjänsten gör det möjligt för Användaren att läsa de innehåll som vid varje tid ingår i det abonnemang som Du har tecknat. Du har tillgång till innehållet så länge ditt abonnemang gäller och Du väljer själv vilka titlar Du vill läsa eller lyssna på.

Nextory gör innehållet tillgängligt för sina Användare enligt licensavtal med innehavarna av rättigheterna till innehållet. Nytt innehåll tillkommer löpande och det förekommer att innehåll utgår ur utbudet när licensavtalen med rättighetshavarna löper ut. I Nextorys utbud ingår också äldre innehåll som inte längre är upphovsrättsligt skyddade.

Ibland kan abonnemang tecknas via en tredje part som Nextory har avtal med eller samarbetar med (”Samarbetspartner”). I sådant fall avviker rutinerna för teckning av abonnemang och för betalning från vad som gäller enligt dessa Villkor. Information om hur abonnemang tecknas i ett sådant fall, villkoren för detta och information om hur betalning sker lämnas av Samarbetspartnern.

2. Användarkonto

För att få tillgång till Tjänsten krävs det att Du skapar ett abonnemang genom att registrera ett personligt konto på bolagets hemsida (”Användarkonto”). Du måste ange kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, välja lösenord och abonnemangsform samt bekräfta att Du accepterar dessa Villkor, eventuella Särskilda Bestämmelser och Nextorys integritetspolicy som Du hittar här: https://www.nextory.se/integritetspolicy/.

För att skapa ett Användarkonto krävs det att Du är en fysisk person som är minst 18 år eller har rätt att ingå avtal med målsmans samtycke. Du är ansvarig för att hålla din personliga information under ditt Användarkonto uppdaterad. Du är skyldig att vid behov logga in på ditt Användarkonto på bolagets hemsida och uppdatera dina kontaktuppgifter och betalningsuppgifter så att de är aktuella. Du får tillgång till Tjänsten så snart Du fullföljt registreringsprocessen. När Du har fullföljt registreringsprocessen skickar Nextory en bekräftelse på abonnemanget och tillämpliga Särskilda Bestämmelser för detta till den e-postadress som Du har kopplat till ditt Användarkonto. Mer information om vilka abonnemang Nextory erbjuder återfinns under avsnitt 3 nedan.

Ditt Användarkonto på bolagets hemsida är personligt och du är skyldig att inte avslöja ditt användarnamn eller ditt lösenord för någon obehörig och behandla dem på ett så säkert sätt att ingen annan får kännedom om dem. Om Du delar surfplatta eller smartphone med en eller flera andra personer som ej ingår i ditt abonnemang som Användare, bör Du alltid vara noga med att logga ut efter att Du har använt Tjänsten.

För att kunna utnyttja Tjänsten krävs tillgång till en enhet (exempelvis surfplatta eller smartphone) som är kompatibel med Nextorys teknik och som möjliggör streaming och tillfällig nedladdning av filer samt en internetuppkoppling. På bolagets hemsida finns information om tekniska krav på enheten. Dessa krav förändras i takt med teknikutvecklingen. Enheter för användning av Tjänsten, internetuppkoppling och trafikavgifter ingår inte i Tjänsten.

Recensioner som skrivs från ditt Användarkonto ska framföras på ett respektfullt sätt och får inte innehålla något som kan uppfattas som kränkande, stötande eller som bryter mot rådande lagstiftning. Vid en eventuell överträdelse av denna bestämmelse äger Nextory rätt att radera recensionen eller avsluta ditt Användarkonto i enlighet med avsnitt 9 nedan.

3. Abonnemang och Särskilda Bestämmelser

Nextory erbjuder olika former av abonnemang. Vilka former av abonnemang som erbjuds varierar över tid. På bolagets hemsida finns information om de generella former av abonnemang som Nextory vid varje tid erbjuder. Därutöver erbjuder Nextory ibland speciella former av abonnemang, t ex vid tidsbegränsade marknadskampanjer eller vid samarbeten med företag eller organisationer. Till skillnad från de generella formerna av abonnemang kan de speciella formerna av abonnemang vara riktade enbart till vissa kategorier av personer, t ex endast medlemmar i en viss organisation.

Skriftlig information om de Särskilda Bestämmelser som gäller för ett specifikt abonnemang lämnas innan Du tecknar abonnemanget och bekräftas med e-post efter att Du har tecknat abonnemanget. Särskilda Bestämmelser för det specifika abonnemanget utgör en del av avtalet med Nextory och kompletterar således dessa Villkor. Om Särskilda Bestämmelser för det specifika abonnemanget avviker från bestämmelserna i dessa Villkor har Särskilda Bestämmelser företräde.

Om inte annat anges i de Särskilda Bestämmelser som gäller för ett specifikt abonnemang, kan Du själv välja vilken form av abonnemang Du vill ha och kan när som helst byta till en annan abonnemangsform. Om Du byter till en abonnemangsform med en högre kostnad sker uppgradering omgående efter bytet, men Du betalar den högre kostnaden först vid nästa betalningstillfälle. Om Du byter till en abonnemangsform med en lägre kostnad behåller Du ditt befintliga abonnemang under den tid som Du redan betalat för och det nya abonnemanget gäller från och med den därpå följande debiteringsperioden.

Notera att din och andra Användares tillgång till innehåll kan komma att variera om du byter abonnemangsform.

Om Du har en abonnemangsform som avser endast en Användare kan Du som Användare inte samtidigt nyttja innehåll från flera enheter. Om Du har en abonnemangsform som omfattar flera Användare kan dessa Användare och Du samtidigt nyttja innehåll från det antal enheter som motsvarar antalet Användare som abonnemanget omfattar. Oavsett abonnemangsform går det att nyttja innehåll från olika enheter så länge det inte sker samtidigt.

4. Inledande provperiod

Om det abonnemang som Du har tecknat innefattar en inledande provperiod har Du möjlighet att utan kostnad prova på Tjänsten under en inledande period från att Du tecknat dig för abonnemanget. Om Du har tecknat ett abonnemang med flera användare har även Användarna som omfattas av abonnemanget motsvarande möjlighet. Om abonnemanget avslutas under provperioden kommer din och andra Användares tillgång till Tjänsten omedelbart att upphöra.

Provperiodens längd framgår av de Särskilda Bestämmelser för abonnemanget och provperiodens sista dag framgår av den bekräftelse på abonnemanget som Du får per e-post efter att Du har registrerat ditt Användarkonto.

Om Du inte vill fortsätta med ditt abonnemang efter provperioden kan Du säga upp abonnemanget via ditt Användarkonto på bolagets hemsida senast under provperiodens sista dag.

Om du har tecknat ett abonnemang hos oss genom ett kampanjerbjudande från någon av våra Samarbetspartners kan provperioden komma att skilja sig från vad som följer av dessa Villkor eller Särskilda Bestämmelser. Vidare är provperioden i ett sådant fall kampanjspecifik och kampanjkoden för provperioden ifråga är personlig och får endast användas en gång.

5. Ångerrätt

Du har i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler rätt att frånträda (ångra) avtalet om abonnemang på Tjänsten genom att lämna eller sända ett meddelande om detta till Nextory inom 14 dagar från att avtalet ingicks.

Ångerrätten gäller även vid byte av abonnemang, dvs. Du har möjlighet att ångra ett byte till en annan form av abonnemang genom att lämna eller sända ett meddelande till Nextory om detta inom 14 dagar från bytet. Om Du utnyttjar ångerrätten vid byte av abonnemang återgår abonnemanget till den tidigare formen. Om Du betalat en högre kostnad för det nya abonnemanget än vad Du skulle ha gjort om Du hade behållit det tidigare abonnemanget och bytet ångras inom ångerfristen avräknar Nextory mellanskillnaden vid nästa betalningstillfälle.

Du accepterar att ångerrätten går förlorad och inte längre gäller om Du, eller någon Användare som omfattas av ett abonnemang som Du har tecknat, under ångerfristen börjar streama eller ladda ner något innehåll som omfattas av abonnemanget.

Om Du vill utöva ångerrätten kan Du använda ett standardformulär benämnt ’’ångerblankett’’ som Konsumentverket har upprättat och som kan laddas ner på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se eller beställas av Konsumentverket på telefon 0771-42 33 00. Du kan också meddela att Du frånträder avtalet via ditt Användarkonto eller genom att kontakta kundservice.

6. Mer om ditt abonnemang

Om Du varken har sagt upp ditt abonnemang före provperiodens utgång (i de fall abonnemanget innefattar en inledande provperiod) eller frånträtt avtalet inom ångerfristen löper abonnemanget antingen under den tidsbegränsade period som framgår av de Särskilda Bestämmelser för abonnemanget eller – om abonnemanget inte är tidsbegränsat - tillsvidare till dess att det avslutas i enlighet med bestämmelserna om avslutande av abonnemang nedan i dessa Villkor.

Kostnaden för abonnemanget framgår av de Särskilda Bestämmelser för abonnemanget och debiteras i förskott för en period om 30 dagar i taget. Den första debiteringsperioden löper således under 30 dagar från och med dagen för tecknandet av abonnemanget eller – om en provperiod ingår – från och med den första dagen efter utgången av provperioden. Den andra debiteringsperioden löper under de därpå följande 30 dagarna osv. Uppgift om vilka datum som kommande betalningstillfällen infaller på lämnas på ditt Användarkonto. Vid betalning genom inlösen av presentkort gäller i stället för vad som nu sagts att abonnemanget förskottsbetalas för den period som framgår av villkoren för presentkortet.

Kostnaderna för de olika formerna av abonnemang inkluderar moms. Eventuella avgifter för datatrafik över internet eller mobilnät ingår inte i kostnaderna.

Nextory har rätt att ändra kostnaderna för de olika formerna av abonnemang liksom att införa nya abonnemangsformer eller ändra de befintliga abonnemangsformerna. Nextory är skyldigt att avisera dig om sådana ändringar via e-post till den e-postadress som är kopplat till ditt Användarkonto minst 30 dagar innan de ska börja tillämpas. Om Du motsätter dig ändringarna har du möjlighet att avsluta ditt abonnemang. Om Du inte avslutar ditt abonnemang gäller ändringarna från och med det datum som Nextory har angett i e-postmeddelandet.

7. Betalning

Du kan betala för ditt abonnemang med någon av de metoder som anges på bolagets hemsida. Du måste registrera uppgifter som möjliggör betalning med någon av dessa metoder när Du registrerar ditt Användarkonto och Du måste vid behov självmant uppdatera uppgifterna, t ex om giltighetstiden för ett kort som Du registrerat löper ut eller kortet spärras.

Från tid till annan erbjuder vi presentkort och rabattkoder enlighet med vad som beskrivs på bolagets hemsida eller i Appen. Dessa gäller som betalning enligt vad som anges på presentkortet eller i rabattkoden.

Du kan också betala för ditt abonnemang genom att lösa in presentkort. Om Du i sådant fall vill fortsätta med abonnemanget efter att den period som anges i presentkortet löpt ut måste Du lösa in ytterligare presentkort eller registrera uppgifter som möjliggör betalning enligt någon av de metoder som anges på bolagets hemsida. Om Du löser in ett presentkort för att betala för ett befintligt abonnemang pausas betalningar med andra metoder under den period som presentkortet täcker.

Vid betalning med kort eller autogiro är Du skyldig att se till att det finns erforderliga medel tillgängliga på det bankkonto till vilket kortet eller autogirot är kopplat för att möjliggöra betalning till Nextory vid varje betalningstillfälle. Om erforderliga medel inte finns tillgängliga på ditt bankkonto, giltighetstiden för ditt kort har löpt ut, kortet har spärrats eller Nextory av någon annan anledning inte kan tillgodogöra sig betalning från dig vid ett på ditt Användarkonto angivet betalningstillfälle, har Nextory rätt att spärra ditt abonnemang.

Om ditt abonnemang spärras får Du ett meddelande om detta via e-post till den e-postadress som är kopplat till ditt Användarkonto. Om Du därefter utan dröjsmål möjliggör för Nextory att tillgodogöra sig betalning häver Nextory spärren och återaktiverar ditt abonnemang. För närmare information om hur Du ska gå tillväga för att få en spärr av ditt abonnemang hävd kan Du logga in på ditt Användarkonto eller kontakta kundservice.

Kvitton på dina betalningar görs tillgängliga på ditt Användarkonto och kan därifrån laddas ner och skrivas ut.

8. Hur Du avslutar ett abonnemang som gäller tillsvidare

Du kan när som helst säga upp ett abonnemang som gäller tillsvidare genom att logga in på ditt Användarkonto och där avsluta abonnemanget. Du kan också säga upp abonnemanget genom att kontakta Nextory på annat sätt. Tidsbegränsade abonnemang upphör automatiskt vid utgången av den avtalade abonnemangsperioden.

9. Nextorys rätt att avsluta ditt abonnemang

Nextory har rätt att med omedelbar verkan avsluta ditt abonnemang om

  1. det inte är möjligt för Nextory att tillgodogöra sig betalning med utnyttjande av de betalningsuppgifter som Du registrerat på ditt Användarkonto;
  2. Du eller någon Användare som omfattas av ditt abonnemang har brutit mot dessa Villkor, Särskilda Bestämmelser, gällande lagstiftning och/eller agerar på annat sätt som kan medföra skada för Nextory eller tredje man; eller
  3. Du eller någon Användare som omfattas av ditt abonnemang har gjort intrång i, eller medverkat till att någon annan gjort intrång i, Nextorys, dess licensgivares eller annan berörd tredje mans immateriella rättigheter.

Vid avslut av abonnemang enligt punkt (i) ovan kan Du återaktivera ditt tidigare abonnemang om Du ser till att registrera uppgifter som möjliggör betalning och underrättar Nextory om detta innan ditt Användarkonto raderas.

Om Nextory har skälig grund att misstänka att sådana omständigheter som anges under punkt (ii) eller (iii) ovan föreligger har Nextory rätt att spärra ditt abonnemang i avvaktan på utredning av omständigheterna. Du debiteras inte någon kostnad under tiden som ditt abonnemang är spärrat på grund av misstanke och eventuell i förskott erlagd kostnad för tid som ditt abonnemang är spärrat återbetalas till dig om misstankarna inte kan verifieras.

Nextory har rätt att med iakttagande av minst två månaders uppsägningstid avsluta ditt abonnemang om Nextory beslutar att upphöra att tillhandahålla Tjänsten eller om Nextory beslutar att förändra Tjänsten eller förutsättningarna/villkoren för att tillhandahålla Tjänsten i något väsentligt hänseende.

Meddelande om avslutande av ditt abonnemang skickas till den e-postadress som är kopplat till ditt Användarkonto.

10. Tillgänglighet, avbrott och fel

Nextory avser att hålla Tjänsten tillgängligt 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. Nextory kan dock inte garantera att Tjänsten är fri från fel och/eller avbrott. I händelse av fel/avbrott, gör Nextory sitt bästa för att åtgärda desamma utan dröjsmål, med minsta möjliga olägenhet för Användaren.

Nextory förbehåller sig rätten att när som helst ändra, avbryta, uppdatera och/eller avsluta funktioner i Tjänsten inklusive – men inte begränsat till – funktionalitet, funktioner, innehåll och visuellt uttryck, oavsett om förvarning om detta sker eller inte, samt att i övrigt utföra underhållsarbete i Tjänsten. Eventuellt nytt innehåll som lanseras i Tjänsten omfattas av Villkoren (och eventuella Särskilda Bestämmelser). Eventuellt underhållsarbete ska vidtas skyndsamt och på ett sätt som i minsta mån orsakar störningar för Användaren. Nextorys eventuella utövande av ovan nämnda rättigheter ger inte Användaren rätt att kräva någon ersättning av Nextory.

Du accepterar att ditt abonnemang endast ger rätt att använda Tjänsten såsom den vid varje tid faktiskt är utformad och med det innehåll som den vid varje tid faktiskt har.

11. Reklamation

Om Du vill reklamera Tjänsten ska Du göra det utan onödigt dröjsmål efter det att Du fick kännedom om den eller de omständigheter som ligger till grund för reklamationen och senast tre år efter att omständigheterna inträffade. För sen reklamation kan medföra att Du förlorar rätten till påföljd.

Reklamation kan ske muntligen eller skriftligen till Nextorys kundservice.

12. Behandling av personuppgifter

Användarens personuppgifter behandlas i enlighet med Nextorys vid var tid gällande integritetspolicy, som återfinns https://www.nextory.se/integritetspolicy/, samt tillämplig lagstiftning.

13. Tjänsten, programvara och immateriella rättigheter

Användaren får endast använda Tjänsten för sitt eget privata och icke-kommersiella bruk. Det innebär bland annat att Du inte kan överlåta ditt abonnemang till någon annan och att Du inte får låta någon annan använda Användarkontot, med undantag för sådana Användare som omfattas av ditt abonnemang i enlighet med tillämpliga Särskilda Bestämmelser.

Användaren erhåller en begränsad, icke-exklusiv och ej överlåtbar licens att använda Tjänsten och dess programvara som tillhandahålls via Appen eller annat tekniskt medium (”Programvaran”), dess innehåll, virtuella föremål eller annat material för Användarens personliga, icke-kommersiella användning. Nextory behåller all äganderätt och samtliga rättigheter till Programvaran och eventuella vidareutvecklingar eller andra konfigurationer av Programvaran, inklusive, men ej begränsat till, källkoder, design, varumärken och know-how. Användaren får inte (a) vidarelicensiera eller på annat sätt göra Programvaran tillgänglig för tredje part, (b) kopiera, dekompilera, försöka utröna källkod, metoder, algoritmer eller procedurer från Programvaran eller på annat sätt ägna sig åt ”reverse engineering”, eller modifiera, anpassa, eller skapa nya verk eller programvaror som bygger på Programvaran, med undantag för vad som uttryckligen anges i tvingande bestämmelser i tillämplig lagstiftning (c) avlägsna, dölja eller kringgå Nextorys varumärken eller copyrightmärkningar i Programvaran eller (d) försöka kringgå licenser eller andra användningsbegränsningar i Programvaran.

Användaren får inte kopiera eller på annat sätt framställa exemplar av det innehåll som Användaren får tillgång till genom Tjänsten och Användaren åtar sig att inte sprida eller på annat sätt för allmänheten tillgängliggöra innehåll eller annat material som finns att tillgå i Tjänsten. Nämnda förbud omfattar även enskilda delar av innehåll. Kopiering och annan exemplarframställning är inte tillåten ens för Användarens privata bruk. Användaren åtar sig att under inga som helst omständigheter kringgå eventuella tekniska åtgärder som syftar till att förhindra olovligt nyttjande av innehåll.

Undantag från vad som angetts ovan gäller för sådana åtgärder som är tillåtna enligt tvingande bestämmelser i upphovsrättslagen, t ex citat.

14. Force Majeure

Nextory är alltid fria från ansvar för brott mot Villkoren som orsakats av händelser utanför Nextorys kontroll, såsom vattenskada, åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott, strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, rekvisition, beslag, myndighetsåtgärd, myndighetsbestämmelser, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter. Om ett hinder för uppfyllande av förpliktelse som följer av Villkoren föreligger enligt detta avsnitt, ska Nextory vidta sådan åtgärd som hindrats på grund av sådant hinder så snart hindret har upphört.

15. Ansvarsbegränsningar m.m.

Tjänsten levereras i befintligt skick och Nextory lämnar inte några garantier, varken uttryckliga eller underförstådda, med undantag av vad som uttryckligen framgår av Villkoren och tvingande lagstiftning.

Användaren accepterar att Nextory inte kan hållas ansvariga eller är ersättningsskyldiga om Användaren drabbas av en direkt eller indirekt skada eller förlust som orsakas genom, eller i samband med, användning av Tjänsten om sådan skada inte orsakats på grund av att Nextory har agerat vårdslöst och Nextory samtidigt kan åläggas ansvar för den aktuella skadan i enlighet med Villkoren eller tvingande lagstiftning.

På bolagets hemsida kan det från tid till annan finnas länkar till hemsidor som tillhör andra än Nextory. Sådana hemsidor står utanför Nextorys kontroll och Nextory ansvarar därför inte för det innehåll som finns på sådana eller för eventuell skada som uppstår i samband med att Användaren använder information/tjänster som återfinns på sådana tredjepartshemsidor.

16. Ändringar och överlåtelse av Villkoren

Tjänsten tillhandahålls av Nextory. Om Nextory överlåter Tjänsten till någon annan har Nextory även rätt att till denne överlåta ditt abonnemang och Nextorys rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med dig om abonnemanget. Nextory har även i andra fall rätt att överlåta eller pantsätta fordringar på betalning till tredje man och att uppdra åt underleverantörer att tillhandahålla delar av Tjänsten.

Nextory har rätt att göra ändringar i dessa Villkor. Om Nextory nyttjar denna rättighet, kommer Nextory att informera dig om detta via e-post snarast möjligt och minst 30 dagar innan sådana ändringar ska börja tillämpas. Du har möjlighet att avsluta ditt abonnemang om Du inte samtycker till sådana villkorsändringar som avses i denna punkt. Om Du inte avslutar ditt abonnemang gäller de ändrade villkoren från och med det datum som Nextory har angett i e-postmeddelandet.

17. Om Nextory och kontaktuppgifter

Nextory är ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556708-4149 och har följande kontaktuppgifter.

Adress: Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm, Sverige

Hemsida: www.nextory.se

E-post: kundservice@nextory.se

Öppettider för kundservice framgår på www.nextory.se

18. Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa Villkor begränsar inte de rättigheter som Du som konsument har enligt tvingande konsumentskyddsregler som vid var tid är gällande och tillämpliga.

Svensk rätt (men undantag för svenska lagvalsregler) är tillämplig på dessa Villkor.

Om tvist uppkommer mellan Nextory och Användaren som inte kan lösas i godo har Användaren i många fall möjlighet att få tvisten prövad i Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se.

EU-kommissionen erbjuder även konsumenter och företag möjligheter att lösa tvister genom ett förfarande online, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Om en tvist mellan Nextory och Användaren varken kan lösas i godo eller utanför domstol ska tvisten slutligt avgöras av svensk allmän domstol.